.RU

София, плевен, сливен - страница 2

^ V II- ми район на Париж

Брой КС

4

Мандат

2 г. Членовете се подновяват след местните избори Членовете на КС имат право на повече от 1 мандат.

Председател

Районният кмет или негов заместник.

Състав

3 колегиума: На хората на избирателна длъжност; На представителите на асоциации: по 1 представител от всяка от 7-те местни асоциации, избрани от РОС; На гражданите: 7 гражданина и 7 заместника, избрани чрез жреби от РОС

^ Условия за участие, Равенство м/у половете

За колегиума на представителите на асоциации: да си представител на асоциация, работеща в района и да си се кандидатирал; За колегиума на гражданите: да си навършил 18г. , да живееш в дадения квартал, да си записан в избирателните листи на района и да си се кандидатирал.

^ Начин на работа

Дневният ред се определя от кмета; КС се свиква от кмета поне 15 дни преди събранието; Поне 4 събрания годишно трябва да са публични.

Мисия

КС може да поставя за обсъждане пред районния кмет всякакви въпроси, свързани с квартала; Кметът може да се консултира с КС по всички въпроси, отнасящи се до район; КС може да формулира желания и мнения, свързани с квартала, които да бъдат представяни на РОС.

^ Равносметка и перспективи

Годишен доклад, предаван на кмета и представян пред РОС.^ V III –ми район на Париж

Брой КС

7

Мандат

2 г.

Председател

Районният кмет или заместник-кметът, асистиран от заместник-кмета, отговорен за връзките с гражданските организации.

Състав

КС е форум, отворен за всеки пълнолетен граждани, живеещ или работещ в квартала.

^ Условия за участие, Равенство м/у половете

 

Начин на работа

Кабинет, който да помага на председателя, да подготвя сесиите на КС. Съставен е от 3 до 5 члена, назначени; Дневният ред се публикува от кмета 8 дни преди събранието на КС; КС се събира поне 1 път годишно; Всички събрания са публични;

Мисия

КС може да поставя за обсъждане пред районния кмет всякакви въпроси, свързани с квартала; Кметът може да се консултира с КС по всички въпроси, отнасящи се до район;

^ Равносметка и перспективи

 
^ IХ-ти район на Париж

Брой КС

5

Мандат

 

Председател

Член на РОС, който да представлява кмета

Състав

КС са отворени за всички пълнолетни граждани независимо от тяхната националност, живеещи или работещи в съответния квартала

^ Условия за участие, Равенство м/у половете

Постоянен адрес (на жителство или на работа) в квартала; Насърчава се многообразието;

^ Начин на работа

Събират се мненията на гражданите, за съставяне на дневния ред на публичните събранията, свиквани от кмета-поне по едно на всеки 3 месеца; 1 колектив от 16 души над 16 години да следи състоянието на бюджета, да предлага или реализира проекти, организирането на дебати и др.

Мисия

КС може да поставя за обсъждане пред районния кмет всякакви въпроси, свързани с квартала; Кметът може да се консултира с КС по всички въпроси, отнасящи се до района;КС изслушва и взима предвид всички предложения, идващи от самите граждани.

^ Равносметка и перспективи

Годишен отчет пред РОС На всеки 2 години събрание на всички КС от района и промяна на устава.^ Х-ти район на Париж

Брой КС

6

Мандат

Организационният комитет е с мандат от макс. 2 г.

Председател

 

Състав

КС е съставен от присъстващите на дадено събрание хора, които се изказват, спазвайки ценностите на Републиката и на Декларацията за правата на човека. Всеки гражданин, живеещ или работещ в квартала, както и всеки районен общински съветник може да е член на КС.

^ Условия за участие, Равенство м/у половете

 

Начин на работа

Организационен комитет (12 души избрани от КС + 6 души представители на живота в квартала, избрани от кмета по предложение на останалите 12), отговорен за организацията и работата на КС. Дейностите на КС са отворени за всички.

Мисия

Участва в живота на квартала, усилвайки връзките с гражданите, допълвайки ролята на гражданските организации. Може да поставя пред РОС различни въпроси за обсъждане или да дава предложения, които се записват директно в дневния му ред.

^ Равносметка и перспективи

Равносметка на работата на КС веднъж годишно по време на обществен форум.^ ХI-ти район на Париж

Брой КС

5

Мандат

Организационният комитет е с мандат от макс. 2 години.

Председател

Кметът

Състав

КС е съставен от присъстващите на пленарните заседания.

^ Условия за участие, Равенство м/у половете

Да живееш или работиш в квартала.

^ Начин на работа

КС е съставен от неограничен брой доброволци, които се ангажират с длъжността за 2 години. Управлява се сам и е отговорен за събранията на КС. КС се свиква от кмета най-малко 8 дни преди събранието поне 3 на година. Има и тематични комисии.

Мисия

Дава предложения по всички въпроси, свързани с квартала; КС и РОС се информират взаимно за проблемите. поддържа живота в квартала; дебатира по всякакви въпроси, които интересуват жителите на квартала. Следи бюджета на района.

^ Равносметка и перспективи

^ Х II-ти район на Париж

Брой КС

7

Мандат

На всеки 2 години се подновява ¼ от състава на КС.

Председател

Кметът е председател по право и е асистиран от заместник кмета, отговорен за включването на гражданите във взимането на решения на местно ниво, който няма право на глас. 2 съветници от РОС модерират и председателстват заседанията на КС без право на глас.

Състав

10 члена избрани чрез пропорционален вот от районните общински съветници. 10 жители на квартала избрани чрез жреби. 10 представители на гражданските организации, работещи в квартала, избрани от кмета.

^ Условия за участие, Равенство м/у половете

Да не си лишен от гражданските си права. Да не си под попечителство. Да не си общински съветник от ОСП или РОС

^ Начин на работа

Секретар; Кабинет; КС се свиква от кмета по предложение на кабинета поне 8 дни преди събранието. Поне 3 публични събрания на година.

Мисия

Дава предложения по всички въпроси, свързани с квартала. Кметът и РОС могат да се консултират с КС. КС и РОС се информират взаимно за проблемите в квартала. На заседанията на РОС, кварталните съветници, които са изявили желание могат да представят своя инициатива.

^ Равносметка и перспективи

Годишно пленарно заседание за изготвяне на доклад, който да бъде представен пред РОС.^ Роля на кварталните съвети
КС е място за получаване и обмен на информация, място за изслушване исканията на гражданите, за дебат, за изказване на различни мнения по отношение на въпроси като устройствения план на квартала, живота в квартала и др. КС осигурява, също така, едно по-добро протичане и разпространение на информацията сред жителите на квартала. Благодарение на дейностите си той се превръща в един вид свързващото звено между районната администрация и районните общински съветници и жителите на квартала без да представлява нито едните нито другите. Така например, КС има право да дава предложения на РОС, като той може да реши да приеме за разглеждане това предложение или да го пренасочи към компетентните органи в зависимост от предмета му.

Бюджет

Бюджетът, предназначен за кварталните съвети е записан в специалния статут на районите и е съставен от две части:

Той е на стойност 3 305 евро и позволява да се закупуват консумативи. Също така служи за финансиране работата на съвета – дейности за публичност, събития и т.н.

Така например КС може да финансира:Той е на стойност 8 264 евро и е предназначен за закупуването на имущество, което би било от полза за квартала в дългосрочен план, например някакво градско или пътно оборудване; може също така да финансира ремонтни или освежителни дейности по кварталната пътна мрежа (маркировка, оборудване и т.н.), по залените площи, които не се стопанисват от районната администрация и т.н.

^ Обучения за кварталните съветници

За да се помогне най-добре на кварталните съветници да изпълняват, трудните задачи, които се изискват от тях, Мари Пиер де ла Гонтри, заместник-кмет на Париж, отговорен за връзките с гражданските организации и за включването на гражданите във взимането на решения на местно ниво, подпомогна създаването на различни инструменти, които да бъдат предоставени на КС.  Така, различни обучения и семинари, предназначени за кварталните съветници се организират от районните кметства.

^ Семинари (ателиета) за запознаване с организацията и работата на общината:

Този семинар има за цел да запознае съветниците с организацията и работата на града като община. Това е необходимо, тъй като. най-вече заради своята история, Париж има доста специфичен статут и се различава от една обикновена община във Франция. В тази връзка, ателиетата имат за цел да направят политическата и административна организация на Париж по-разбираема за кварталните съветници, за да могат те по-добре да разберат ролята, отговорностите и задълженията на всеки един в общината.

Затова тези семинари са водени от «вътрешни» хора – директори, заместник-директори от районните кметства.

^ Курс по комуникация

Този курс има за цел да научи кварталните съветници как да информират, как да се отчитат за свършената работа, но също и как да подържат връзките с гражданите, особено използвайки информационните технологии. Курсът включва:

^ Курс по писане на проекти

Целта на този курс е да научи кварталните съветници на механизмите за написването и реализирането на един проект. Курсът включва въведение:

Трябва да се отбележи, че това са примерни курсове и тяхното съдържание зависи от желанията и нуждите на самите квартални съветници, от техните проекти и т.н.
^ Добра практика 5.Дирекция “Местна демокрация (включване на гражданите във взимането на решения на местно ниво)” (Mission à la Démocratie locale)
В Община Париж има заместник-кмет с ресор местна демокрация и взаимодействие с гражданския сектор. Към него работи специализиран отдел (5-ма служители) за взаимодействие със структурите на гражданското общество и въпреки, че дирекцията има едва 5 –ма служители, нейното съществуване забележимо подпомага диалога между администрацията на гражданите и е вече доказано ефективна структура. Отделът е създаден в края на 2002 г.

Целта на отдела е да осигурява пътища гражданите на Париж да участват в проектите и дейностите на своята община.

Преди кмета Деланое, участието на гражданите в процеса на взимане на решения и в дейностите на общината е силно ограничено. Деланое иска да създаде подход на участие за гражданите (demarche participative) и започва със създаването на кварталните съвети, възможност дадена му от закона Ваян.

Впоследствие бяха създадени и младежките съвети, съвет на студентите, съвет на старейшините и съвет на чуждестранните граждани в Париж (извън ЕС).

Също така бяха създадени експертни комисии, съставени от общински съветници, експерти, представители на граждански организации и граждани, които се фокусират върху конкретни въпроси като създаването на вело- алеи и др.

Важното за кмета Деланое е гражданите на Париж да имат възможност да общуват с хората, които работят в общината, да им задават въпроси, да искат информация от тях и т.н.

Едно от първите неща, което кметът Деланое прави в тази насока са годишните публични доклади за дейността на общината. Това е изключителна възможност за кмета и за хората работещи в общината да покажат на гражданите на Париж какво са свършили и ако не са свършили нещо да обяснят защо.

Също така при изготвянето на устройствения план на Париж се провеждат редица публични консултации с гражданите, за да могат те да дадат основните насоки, които той да следва. На тези форуми всички заедно разсъждават върху това какъв искат да бъде “техният” град след 20 години. Подобни публични консултации се правят и при предприемането от общината на големи урбанистични проекти, преустройката на Халите е един такъв пример.

С течение на времето отделът «Местна демокрация» се превърща в истинска boite à outs за районните кметства. Как помага отдела на районните кметства и на останалите общински служби?

Друга функция на отдела е да помага за обмена на информация между отделните районни кметства, дирекции на общината и други общински служби. Целта на това е те да черпият опит едни от други и да не се почва всеки път всичко на ново. След като една практика вече работи, няма нужда да се мъчим да измисляме нещо ново.

Ако в началото организирането и провеждането на обществени обсъждания, консултации и други подобни форуми, е било доста трудно и на гражданите, взимащи участие в тях им е липсвала подготовка, то с течение на времето и с много усилия нещата са се развили. Гражданите трябва да имат навика и културата да участват във взимането на решения във своята община. За тази цел обаче в Париж са били положени много усиля. Едно от основните неща е провеждането на обучения – обучения за това как работи общината, каква е нормативната рамка, в която тя трябва да упражнява правомощията си, как да се общува със своите съграждани, как се пише проект и др. Гражданите трябва да познават законодателството, което засяга тяхната община и техните искания, за да може да участват ползотворно във взимането на решения и да не изискват невъзможни неща.

В момента е поставена задача да се мотивират гражданите да учатват в кварталните съвети и в другите форми за консултация със специално внимание към хората, които работят. Едно от решенията е Интернет.

Общината напълно осъзнва факта, че не е достатъчно да чака хората да се обръщат към нея, а трябва и тя да отиде към тях. Така през последната година община Париж работи за съставянето на Харта за участието на гражданите в процеса на взимане на решения в общината. Така всеки ще има и ще знае каква е неговата роля в този процес.

Проблемът при вас е, че обществените обсъждания не са водени от специално обучени модератори, които да подпомагат и водят дебата. Освен това трябва да се докаже на гражданите, че на исканията, които са поставили пред общинските съветници могат да бъдат намерени решения. Съветниците трябва да покажат на гражданите, че се вслушват в техните препоръки и искания.

В Париж от около 3 милиона жители, 20 хиляди участват редовно във предоставените им форуми. Освен желанието на гражданите да участват, важен елемент е и желанието на кмета да се вслушва в гражданите и да има структура, която да осигури последващия контрол.


^ 2.4.Изводи и приложими препоръки
Опитът на Франция и конкретно на община Париж показва, че изборът на общински и районни общински съветници чрез преки избори не е достатъчен, когато става въпрос за участие на гражданите във взимането на решение на местно ниво. Поради тази причина от 80те години насам се правият все повече и повече усилия от страна на законодателите и на местните власти за прякото включване на гражданите в управлението на техните общини.

Важно е на местно ниво да стане ясно, че общинските и районните общински съветници имат нужда от мнението на гражданите и трябва повече да се вслушват в него, тъй като въпреки съществуващите законови възможности, те не включват достатъчно гражданите във взимането на решения. В тази връзка създаването на квартални съвети и на младежки съвети е един добър начин за приобщаване на гражданите към управлението на тяхната община. Имайки предвид тяхното функциониране и правомощията им обаче, е важно да се отбележи, че тези органи не би трябвало да се задоволяват с консултативната си роля, напротив те трябва да бъдат активни участници в живота на своята общност чрез реализацията на различни проекти. Необходимо е също така самите общински съветници да се обръщат към младежките и квартални съвети и да ги насърчават да участват или изпълняват определени проекти. Тук обаче идват трудностите, тъй като, въпреки че тези съвети съществуват вече, те не са навлезли напълно в „навиците” на местната власт, т.е. общинските и районните общински съветници не се обръщат достатъчно често към тях. Така например за голяма част от проектите, дори те да се насочени към младите хора, съветниците не се обръщат към младежките съвети. И все пак взаимодействието с гражданите е необходимо, тъй като общинските съветници не са специалисти по всички въпроси. Гражданите са тези, които знаят най-добре кои въпроси са актуални, защото те са тези, които пряко са засегнати от тях и ако те не ги посочат на своите съветници проблемите биха могли да останат неразрешени. Така например не може да не се чуе мнението на гражданите при изготвянето на общия градоустройствен план.

Органи като кварталните и младежките съвети имат също така и ролята на коректив на действията на местните власти. Изключително важно е те да не се превръщат просто в инструмент за „реклама” на общинските и районните общински съветници, напротив те трябва да дават конструктивни критики на дейностите им.

Въпреки че става въпрос за две много добри практики за включването на гражданите в процеса на взимане на решения, е необходимо да се спомене, че при реализирането им на практика могат да възникнат проблеми като недостатъчно активното участие на гражданите в предоставените им органи, нежеланието на местните власти да си сътрудничат с тях.

Практиката Общината да осигурява условия за информиране на гражданите, обучение на представителите на неправителствения сектор за работа с органите на местната власт може да адресира част от проблемите по отношение на компетентността на гражданите за работа с местната власт.spisok-analiticheskih-resursov-po-reforme-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rf-stranica-11.html
spisok-analiticheskih-resursov-po-reforme-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rf-stranica-17.html
spisok-analiticheskih-resursov-po-reforme-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rf-stranica-29.html
spisok-analiz-raboti-sistemi-obrazovaniya-kolomenskogo-municipalnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-v-2009-2010-uchebnom-god.html
spisok-arbitrazhnih-upravlyayushih-yavlyayushihsya-chlenami-samoreguliruemih-organizacij-arbitrazhnih-upravlyayushih-po-sostoyaniyu-na-5-maya-2004-goda.html
spisok-attestuemih-pedagogicheskih-i-rukovodyashih-rabotnikov-na-visshuyu-kvalifikacionnuyu-kategoriyu.html
 • credit.bystrickaya.ru/otvetstvennost-za-narusheniya-prav-na-dostup-k-informacii-rasprostranenie-informacii-i-ogranicheniya-prava.html
 • institut.bystrickaya.ru/teoriya-kognitivnogo-dissonansa-festingera.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kamalova-lidiya-fanduzovna-uchitel-fiziki-i-informatiki-mobu-sosh-s-zubovo-ufimskogo-rajona-respubliki-bashkortostan.html
 • education.bystrickaya.ru/20-dekabrya-2005-g-n-1493-o-gosudarstvennoj-programme-razvitiya-radioelektronnoj-promishlennosti-respubliki-belarus-na-2006-2010-godi-stranica-6.html
 • literature.bystrickaya.ru/biznes-plan-chast-3.html
 • tests.bystrickaya.ru/kompleksnij-analiz-prozaicheskogo-teksta-rasskaz.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-severnom-okruzhnom-upravlenii-obrazovaniya-rassmotreno-vashe-obrashenie-ot-14-fevralya-2012-goda-2-po-voprosu-organizacii-obrazovatelnogo-processa-v-pervih-klas.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sohraniv-i-1-ij-variant-sobranie-sochinenij-47-pechataetsya-po-postanovleniyu-centralnogo-komiteta.html
 • thescience.bystrickaya.ru/izuchenie-supramolekulyarnih-struktur-glicirrizinovoj-kisloti-v-rastvorah-metodami-1-n-yamr-i-hpya-01-04-17-himicheskaya-fizika-v-tom-chisle-fizika-goreniya-i-vzriva.html
 • student.bystrickaya.ru/10-5-diatropika-i-sistematika-yu-v-chajkovskij-nauka-o-razvitii-zhizni.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-145-k-razdelu-14-vremennih-norm-i-pravil-vremennie-normi-i-pravila-proektirovaniya-mnogofunkcionalnih.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/slovar-obsheniya-psihologicheskaya-masterskaya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-dlya-studentov-4-kursa-ochnoj-i-zaochnoj-formi-050100-62-pedagogicheskoe-obrazovanie.html
 • notebook.bystrickaya.ru/gosudarstvo-v-politicheskoj-sisteme-obshestva.html
 • university.bystrickaya.ru/fajnerman-valstajn-sofi-kinsella-shopogolik-i-brachnie-uzi.html
 • nauka.bystrickaya.ru/variant-1-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-vvedenie-v-yazikoznanie-dlya-napravleniya-specialnosti-03-1001-filologiya.html
 • crib.bystrickaya.ru/imidzh-instituta-monarhii-velikobritanii.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekzamenacionnie-bileti-po-kursu-informatika.html
 • studies.bystrickaya.ru/children-journalism.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-territorialnogo-otdela-regionalnogo-upravleniya-141-fmba-rossii.html
 • credit.bystrickaya.ru/opdf02-osnovi-kulturnoj-politiki-1-obshaya-harakteristika-specialnosti-071401-053100-socialno-kulturnaya-deyatelnost.html
 • desk.bystrickaya.ru/pismo-s-pismo-i.html
 • bukva.bystrickaya.ru/soglasovano-utverzhdayu-doklad-znakomit-s-ukladom-tradiciyami-nashej-shkoli-usloviyami-obucheniya-rezultatami.html
 • crib.bystrickaya.ru/klassika-i-sovremennost-v-kontekste-problemi-rekonstrukcii-istorii-nauki.html
 • control.bystrickaya.ru/dlya-skripki-s-orkestrom-e-moll-or-64-quatreme-sonate.html
 • turn.bystrickaya.ru/osnovnie-teoreticheskie-svedeniya-primernie-programminachalnogo-obshego-obrazovaniya-tehnologiya-trud-poyasnitelnaya.html
 • university.bystrickaya.ru/federalnaya-celevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossijskoj-federacii-2011-2018-godi-stranica-7.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/problemi-bassejna-aralskogo-morya-i-puti-ih-resheniya.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-2-ponyatie-o-psihike-cheloveka-klassifikaciya-psihicheskih-yavlenij.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kommunikativnie-perceptivnie-i-interaktivnie-osobennosti-pedagogicheskogo-obsheniya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-pervaya-avtor-virazhaet-iskrennyuyu-blagodarnost-irene-blend-migdal-a-emek-sergeyu-kazakovu-i-elene-haeckoj.html
 • composition.bystrickaya.ru/plan-raboti-centralizovannoj-buhgalterii-5-i-federalnie-orientiri-razvitiya-obrazovaniya.html
 • notebook.bystrickaya.ru/instrukciya-uchastnikam-komissionnogo-otbora-prilozhenie-formi-dokumentov.html
 • studies.bystrickaya.ru/i-sostoyanie-politicheskoj-sistemi-rossii.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/leonardo-da-vinchi-1982-god-stranica-21.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.